Up 「熊送り」の祈詞 作成: 2016-12-23
更新: 2016-12-23


    鍋沢元蔵(筆録), 門別町郷土史研究会(編)『 アイヌの祈詞』, 1966. pp.82-85
Ku kor heperpo
kamuy hekachi
ku i tak chiki
pirka nu yan
kamuy eunuhu
aynu or un
chi-eikasnu kar
aynu otta
chipirka resu
tane ta pakno
a-eekarkar wa
a-eresu katuhu
ne wa neyakka
aynu otta
o-honno a-eresu
kamuy or un
a-e-oripak wa
tapanpe kusu
pirka to or
chikonumke kar
Nusa-kor-kamuy
kamuy teksam
e-esinot
e-tapkar siri
aynu neyakka
okkayo otta
menoko otta
e-erimse
e-etapkar,
nonno ay otta
sonno ay otta
a -ekore si ri,
ne okakehe ta
sonno kamuy ne
ean wa tapne
Mosir-kor-huchi
kamuy kiri etoko
a-eeare wa,
iresu huchi
ekopuntek na,
chep maratto
sito maratto
sake neyakka
pirka inaw
ikor neyakka
a-eetomte wa
kamuy ueneusar
okake an kor
tane anakne
eriwak rusuy
ki nankor wa
kamuy e-onaha
kamuy e-unuhu
kasi chiose
kamuy-imoka
kamuy-muyanki
esiturare,
iresu huchi
Nusa-kor-kamuy
ekamuy ramachi
chioka peka
asir kosonte
emi kane wa,
asir kamuy ne
asir pito ne
kimun metot-so
metot tapkasi
koyaykannakar
kamuy ekotanu
e-o-arpa yak,
kamuy e-onaha
kamuy e-unuhu
chi -ekopuntek
e-ekarkan na,
heyoki sakno
hosari sakno
chipasan kurka
eso us wa
riwak kamuy ne
riwak pito ne
e-.arpa kunip
nehi tapan na
ku kor heperupo
   わが小熊
神の子よ
われ申しあげること
よくお聞きなさい
神なる汝の母が
人間に
説き聞かして
人間に
このなき養育を
今までに
されて
養われてきた
のであるけれど
人聞の中に
長く育てるのは
神に
おそれおおいから
それゆえ
よき日を
選んで
幣場の神
神のかたわらに
汝の遊戯
汝の舞踏をして
人間なら
男も
女も
そこで踊り
そこで舞踏し,
花矢も
本矢も
汝に持たしめるもの,
そのあとは
真の神様に
なり変って
国土を司る祖神の
神の足先に
座らせて,
育ての媼神に
賞せられるのです,
鮭の供物
餅の供物
御酒
清き御幣
宝物さえも
飾りつけて
神が賑かに話し合うのも
終って
いまはすでに
立派な姿になくたく
思し召して
神の御父
神の御母
への荷物
神の食物
神の土産を
ともになされて,
育ての媼神と
幣場の神が
汝の神霊を
お引き受けして
新しい小袖を
汝に着せて,
新しい神のごとく
新しい方のごとく
山の奥
奥山の峰上に
自ら蘇生して
神の郷へ
帰り給えば,
神の御父
神の御母は
汝を誉めそやす
ことでありましょう,
たたずむことなく
振り向くことなく
祭壇の上に
立ちいでて
立派な神に
立派なお方になって
汝は行くように
なるでしょうぞ
わが小熊よ