Up 種分化 作成: 2007-06-18
更新: 2017-06-18


  • 共種分化


  • 参考/情報サイト
  • 参考文献
    • 二井一禎・竹内祐子・山崎理正/編 :『微生物生態学への招待──森をめぐるミクロな世界』, 京都大学学術出版会, 2012.