Up \( (P, {\bf{v}} ) \)-大円が経線になる場合 作成: 2022-09-29
更新: 2022-09-29


    \( (P, {\bf{v}} ) \)-大円が経線になるのは,\( \bf{v} \) が経線に乗る場合である。
    そしてこの場合,\( P \) と \( \bf{v} \) の座標がつぎのようになる;
      \[ ( P_x,\ P_y,\ P_z ) = ( P_x,\ 0,\ P_z ) \\ ( v_x,\ v_y,\ v_z ) = ( v_x,\ 0,\ v_z ) \\ \]