Up オシダ (雄羊歯) 作成: 2015-06-04
更新: 2015-06-04


分類: シダ植物門 | トクサ綱 | トクサ目 | オシダ科 | オシダ属
全体  根   茎   葉  胞子嚢 胞子 更新
個体 01         2015-06-04
個体 02         2017-05-10