Up 気象学は「角運動量」を間違う 作成: 2022-06-22
更新: 2023-02-11


  
 導入
 そもそも「角運動量」とは
 気象学は「東へ」を間違う
 気象学の<流体粒子>物性観
 気象学は「角運動量」を間違う
 学会